123445397_3434019406693575_1454191329485308960_n

הרבה אנשים מתייעצים איתי בשלב ההכנה לראיון. גם על הצדדים הטובים וההצלחות שלהם וגם על הצדדים הפחות בולטים. לעיתים רבות אנו עוסקים בסיבות לסיום עבודה לאחר תקופה קצרה, והסיבות לסיום עבודה יזום מצד העובד.ת או המנהל.ת או שזה קרה ביוזמת החברה.
הכלל הברור הוא: תמיד לאמר דברי אמת. ולעיתים בתהליך המיון, אינך יודע.ת באם לחברה המגייסת אין קשרים/אפשרות למידע בחברה שבה סיימת לעבוד. זה יהיה מאד לא נעים שיתגלו פרטים מהותיים בהם לא סיפרת אמת בשלב הראיון, ולעיתים רבות תהליך המיון יופסק לחלוטין. ראיתי בעבר גם מיקרים שמסר ממש לא נכון, (או אפילו מאד לא מדויק) – התגלה (בדרך מיקרית) גם לאחר התחלת התעסוקה בפועל ואז אי הנעימות היתה גדולה מאד.
יחד עם זאת, לעיתים רבות ישנו הבדל בראיית המציאות ביחסים בין אנשים. בהחלט הסיבה הגלויה לסיום תעסוקה, הינה שונה מהסיבה האמיתית שהינה סיבה סמויה. לעיתים הממונה על מנהל.ת מכירות שעומד.ת ביעדים מידי חודש בחודשו – מפטר את מנהל.ת המכירות בגלל סיבות שקשורות ביחסיהם, בתכנון עתידי של המחלקה וסיבות נוספות אחרות. ראיתי גם תפקידים שהשתנו במהלך התעסוקה, צמצום במרחב האחריות של המנהל.ת שהתאימו לצרכי החברה או פחות התאימו לציפיות המנהל.ת. ואז במיקרים כאלה, השיח (בראיונות) על הסיבות לסיום ההעסקה נראה הרבה יותר חיובי.
השיח על סיום תעסוקה במקום עבודה או יותר, הוא ממש מיומנות שיש להתכונן אליו וכדאי לתרגל שיח כזה בסימולציות מוקדמות.
כי יש מועמדים/ות שיצאו מראיון ב"הרגשה של פספוס" כי לא התכוננו נכון – בעיקר לשיח בנושא סיום עבודה.
אני כאן גם כדי להכין מסרים שכאלה במסגרת פעילות "מנהלים במעבר" או סתם להתייעצות. www.gideon-keren.co.il/קריירה-למנהלים-במעבר/